اگر مجموعه قوانین میراث فرهنگی از مصوبات سال 1309 و 1311 و 1358 مجموعا مشتمل بر 73 ماده و شماری تبصره و نیز مصوبات 1375 مجازات اسلامی در خصوص میراث فرهنگی و تاریخی و مواد مصوب سال 1388 نظری بیفکنیم، خبری از قوانین مورد بحث در پست‌های قبل بافت تاریخی نمی‌یابیم. با توجه به این که اولاً: قوانین بافت تاریخی و نحوه محاسبه گستره آن بیش از صد شهر و شهرستان را در بر می‌گیرد و به نوعی عام و گسترده هستند، و ثانیاً: به شدت و با وسعت قابل توجه با حقوق شهروندی و نیز با قوانین شرع مقدس در تماس هستند، به نظر می‌رسد تصویب دست‌کم برخی از مواد کلی به ویژه تعاریف و مبانی در مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان ضروری است. این ضرورت بر فرض فقدان پشتوانه فقهی قوانین یاد شده مطابق اشارات بیان شده در پست‌های قبل، مضاعف به نظر می‌رسد.