مسافت شرعی، زمانی یا مکانی؟ (دیدگاه نگارنده زمانی است.)

https://s17.picofile.com/file/8422803534/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C_11_1399.pdf.html