در پست قبل در باره دو کتاب آیت الله معرفت و آیت الله فضلی - رحمة الله علیهما - مطالبی مطرح شد.  باید عرض کنم که دو نویسنده یاد شده در شماری از مسائل اساسی تاریخ قرائات با هم از کم تا زیاد اختلاف نظر دارند و حقیر در برخی مسائل با هر دو بزرگوار اختلاف نظر دارم که ان شاء الله به مرور به بررسی آن‌ها خواهم پرداخت. مسائل اساسی تاریخ قرائات به قرار ذیل است:

1. پیدایش، تطور و عوامل اختلاف قرائات؛

2. تواتر قرائات؛

3. قرائت موجود؛

4. حدیث سبعه احرف؛

5. قرائة العامة؛

6. ابن مجاهد و تحدید قرائات در قراء سبعة؛

7. حفص و مقایسه قرائت او با قرائت عاصم و دیگر راویان عاصم؛

8. قرائات صحیح و شاذ و تاریخچه و ضوابط آن؛

9. جواز یا عدم جواز قرائات مختلف در نماز؛

10. لغت و لهجه در قرائات؛

11. قاعده «القرآن و القرائات حقیقتان متغایرتان»؛

12. ضوابط قبول قرائات؛

13. اختیار در قرائات؛

14. ... .