مبانی تفسیر قرآن (ویریش جدید)

سیدرضا مؤدب

چ اول, 1388

برگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم

فهرست

فصل 1: تعاریف

مبانی (= اصول), تفسیر, تأویل, قواعد, منابع (= مصادر – مآخذ), روش‌ها (= مناهج و مذاهب), گرایش‌ها (=تجاهات - الوان)

[متأسفانه تعریف‌های مبانی و قواعد در این کتاب که مورد بحث ماست، از دقت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند کمکی به خواننده ارائه کند.]

فصل 2: انواع و اقسام مبانی

مبانی کلامی, مبانی روشی, مبانی گرایشی, مبانی صدوری, مبانی دلالی

فصل 3 - 12: اهم مبانی:

1. قدسی بودن قرآن

          1/1. الهی بودن قرآن

                    [ وحیانی بودن الفاظ جزو مبادی است نه مبانی؛ زیرا بدون در نظر گرفتن آن اساساً وارد تفسیر نمی‌شویم و وجود آن در خود تفسیر دخالتی ندارد؛ یعنی